STATUT STOWARZYSZENIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO BUSOLA

Rozdział l
Postanowienia ogólne

§ 1


Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Wsparcia Społecznego „BUSOLA”.
 

§ 2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach, zwanej dalej ustawą, oraz niniejszego statutu, uchwalonego przez założycieli Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3


Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Dobczyce, 

 1. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Stowarzyszenie współpracuje z Organami Państwowymi, Samorządowymi, kościołami, oraz polskimi i zagranicznymi organizacjami społecznymi, w realizacji zadań zbieżnych z celami Stowarzyszenia.
 3. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków Stowarzyszenia. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników, w tym członków Stowarzyszenia.

§ 5


Stowarzyszenie ma prawo być udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszem spółki akcyjnej. 
 

§ 6


Stowarzyszenie opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków.
 

§ 7


Stowarzyszenie może powoływać fundacje i być członkiem związku stowarzyszeń. 

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 8


Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego z uwzględnieniem szeroko pojętej poprawy ludzkiego życia. Wspieranie rozwoju i zdrowia psychicznego i konstruktywnego funkcjonowania zawodowego i osobistego osób.
 2. Niesienie pomocy oraz dążenie do integralnego rozwoju w społeczeństwie obywatelskim osób doświadczających różnorakich kryzysów w życiu osobistym jak i zawodowym, w tym zagrożonych uzależnieniami, uzależnionych, wypalonych zawodowo, bezrobotnych, bezradnych w obliczu kryzysów życia codziennego, niepełnosprawnych, chorych psychicznie, doświadczających trudności psychicznych i innych.
 3. Aktywne przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju patologiom, przewlekłym kryzysom zdrowia psychicznego oraz różnym formom uzależnień.
 4. Aktywne działanie na rzecz wyrównywania szans osób i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym: przeciwdziałanie bezrobociu, marginalizacji grup słabszych, nierównemu dostępowi do edukacji i rozwoju dzieci, młodzieży i osób ze środowisk ekonomicznie i kulturowo zaniedbanych i inne.
 5. Rozwijanie umiejętności udzielania wsparcia i przeciwdziałania patologiom w grupach zawodowych osób, których praca polega na udzielaniu i organizowaniu pomocy innym.

§ 9


Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:

 1. Tworzenie warunków zapewniających możliwie pełne funkcjonowanie w społeczeństwie obywatelskim osobom doświadczającym różnorakich kryzysów życiowych.
 2. Poprawę warunków środowiskowych sprzyjających pełnemu fizycznemu i osobowemu rozwojowi człowieka.
 3. Wydawanie, w miarę potrzeby, własnych czasopism, biuletynów, broszur, ulotek, opracowań książkowych, nagrań audio, wideo, oraz innych materiałów na nośnikach elektronicznych.
 4. Tworzenie i wdrażanie programów edukacyjno – socjalizujacych służących poszerzaniu wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.
 5. Tworzenie i wdrażanie programów profilaktycznych, rozwojowych i terapeutycznych. W tym organizowanie różnych form wypoczynku o charakterze profilaktycznym, rozwojowym i terapeutycznym dla młodzieży, dzieci i dorosłych.
 6. Organizowanie świetlic, ognisk terapeutycznych, oraz ośrodków rozwojowych i terapeutycznych.
 7. Organizowanie seminariów, warsztatów, konferencji i szkoleń mających na celu realizację celów Stowarzyszenia.
 8. Współpraca z Instytucjami odpowiedzialnymi za politykę w zakresie profilaktyki zdrowotnej, edukacji, usamodzielniania i aktywizacji zawodowej.
 9. Współpracę z innymi placówkami, osobami fizycznymi i prawnymi, które zajmują się podobną problematyką w kraju i za granicą.
 10. Doradztwo i organizowanie opieki prawnej – pomoc w zakresie umożliwienia pełnego korzystania z ochrony osób doświadczających różnorakich kryzysów, uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem.
 11. Przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizację zawodową, tworzenie miejsc pracy (w tym specjalistycznych form), pośrednictwo pracy i zapewnienie ciągłości zatrudnienia.
 12. Prowadzenie działalności edukacyjnej związanej z podnoszeniem wiedzy z zakresu zarządzania własnym życiem i czasem dla aktywnych zawodowo i bezrobotnych.
 13. Informowanie ogółu społeczeństwa o potrzebach osób doświadczających różnorakich kryzysów, uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniami.
 14. Rozwój różnorodnych form pracy edukacyjnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i readaptacyjnej.
 15. Prowadzenie działalności edukacyjnej i terapeutycznej dla osób doświadczających kryzysów, wymagających wsparcia psychologicznego lub pragnących poszerzyć zakres swoich umiejętności społecznych i zawodowych.
 16. Podejmowanie działań służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych osób działających w obszarze działań pomocowych, oraz służących dobru innych ludzi w tym: kadr samorządu terytorialnego, pracowników organizacji pozarządowych, osób pracujących na rzecz zdrowia psychicznego, edukacji i ochrony zdrowia ludzi.
 17. Podnoszenie standardu kwalifikacji i przygotowania merytorycznego
 18. Gromadzenie środków pieniężnych na realizację celów Stowarzyszenia, w tym również poprzez prowadzenie działalności gospodarczej.
 19. Prowadzenie działalności superwizyjnej (tj.: świadczenie usług w formie analizy działań i doradztwa osobom bezpośrednio zaangażowanych w działania związane z pracą z ludźmi, mające na celu poprawę lub utrzymanie jakości tej pracy), oraz konsultingowej (tj.: świadczenie usług doradczych przedsiębiorstwom, które mają na celu wspieranie przedsiębiorstw klienta w sposób obiektywny i niezależny przy rozpoznaniu problemów i ich analizie, które polecają konkretne rozwiązania tych problemów i pomagają, zgodnie z życzeniem klienta i etyką zawodową, w procesie wprowadzania tych rozwiązań).
 20. Inwestowanie rezerw finansowych Stowarzyszenia w papiery wartościowe, inwestycje kapitałowe, nieruchomości itp. w sposób nie zakłócający bieżącego funkcjonowania Stowarzyszenia, wykorzystując zdobyte w ten sposób fundusze na cele statutowe,.
 21. Inne działania skierowane na realizację celów Stowarzyszenia.

§ 10

 1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy obywatel Polski, a także obywatele innych krajów zamieszkali na terytorium RP, mający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych, który złoży pisemną deklarację o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia, będzie posiadał pozytywna rekomendacje przynajmniej dwóch członków Stowarzyszenia i zaakceptowany przez zarząd Stowarzyszenia.
 2. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje poprzez:
  • wystąpienie ze Stowarzyszenia, zgłoszone na piśmie Zarządowi,
  • skreślenie z listy członków na podstawie uchwały Zarządu z powodu zalegania z opłatami składek członkowskich przez okres 12 miesięcy,
  • skreślenie z listy członków na podstawie uchwały Zarządu z powodu nie wykonywania pracy społecznej w ramach obowiązków członka Stowarzyszenia lub też w wypadku, gdy działanie członka Stowarzyszenia naraża dobre imię lub opinie Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
  • korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  • uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
  • składania propozycji, projektów i wskazywania nowych metod działania Stowarzyszenia.
 4. 4.Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do :
  • aktywnego i stałego uczestniczenia we wszystkich formach działania Stowarzyszenia,
  • przestrzegania postanowień statutu,
  • regularnego opłacania składek członkowskich.
  • Przestrzegania norm etyki zawodowej.

Rozdział III

Władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru oraz ich kompetencje

§ 11


Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna

§ 12


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest jego najwyższą władzą. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz na rok.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Na wniosek 10 członków Stowarzyszenia przeprowadza się głosowanie tajne mimo braku w danej sprawie zastrzeżeń statutowych.

§ 13


Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

 1. Uchwalanie ogólnych kierunków działalności Stowarzyszenia.
 2. Przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu.
 3. Udzielanie absolutorium Zarządowi.
 4. Wybór członków Zarządu.
 5. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 6. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu Stowarzyszenia. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie zwykła większością głosów, przy obecności 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 7. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 8. Powołanie Biura Stowarzyszenia.
 9. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji lub spółek
 10. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków.
 11. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

§ 14

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje się za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, wysłanymi co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Zamiast listów poleconych lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane członkowi Stowarzyszenia pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres na który zawiadomienie powinno być wysłane.
 2. W zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 3. W razie braku quorum określonego w § 12 niniejszego statutu, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w tym samym dniu, po upływie 30 minut od rozpoczęcia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, z tym, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołane w tym terminie może podjąć uchwałę bez względu na liczbę obecnych członków.
 4. Walne Zebranie ustala tryb likwidacji Stowarzyszenia, podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania oraz powołuje komisję likwidacyjną.

§ 15

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na rok.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest na mocy uchwały Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, bądź na pisemne żądanie co najmniej 1/5 członków i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd w terminie 2 tygodni od chwili złożenia wniosku. Zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków rozsyłane są listami poleconymi, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 16


Zarząd Stowarzyszenia

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 2. Zarząd jest wybierany w wyborach bezpośrednich, tajnych na okres czterech lat przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. W pierwszej kolejności wybierany jest przewodniczący Stowarzyszenia, a następnie pozostali członkowie zarządu. Zarząd wybiera ze swojego grona wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika i członka zarządu.
 3. W razie ustąpienia członka Zarządu, jego śmierci, wykluczenia ze Stowarzyszenia, niemożności pełnienia funkcji przez okres ponad 6-ciu miesięcy – mandat członka Zarządu wygasa.
 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu z przyczyn określonych w ust. 3, Zarząd może wybrać do swego grona nowego członka, spośród kandydatów zgłoszonych do Zarządu na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, według kolejności uzyskanych głosów, przy czym liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1 składu Zarządu.
 5. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. Zarząd jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 6. Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy:
  • zwoływanie Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia,
  • opracowywanie planów i programów działalności Stowarzyszenia oraz przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia do zatwierdzenia,
  • realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
  • prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia,
  • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami,
  • powoływanie w miarę potrzeb fachowe organy takie jak: komisje i zespoły do realizacji celów Stowarzyszenia,
  • zatrudnianie dyrektora Biura w razie powołania przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
  • składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
  • podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia fundacji.
 7. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący.
 8. Przewodniczący kieruje pracami Zarządu Stowarzyszenia i reprezentuje go na zewnątrz. Wiceprezes jest pomocnikiem Prezesa. Sekretarz prowadzi księgę protokołów zarządu. Skarbnik zajmuje się sprawami finansowymi Stowarzyszenia.
 9. Uchwały Zarządu, są ważne, jeżeli zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3 jego członków, w tym obowiązkowo przewodniczącego Zarządu.
 10. W przypadku równości głosów podczas głosowania, przeważa głos oddany przez Przewodniczącego.
 11. Zebraniom Zarządu przewodniczy Przewodniczący Zarządu.

§ 17


Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków na okres czterech lat w wyborach bezpośrednich w głosowaniu tajnym.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 3. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci, wykluczenia ze Stowarzyszenia, niemożności pełnienia funkcji przez okres ponad 6-ciu miesięcy – mandat członka Komisji wygasa. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w takim przypadku jest uzupełniany spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, według kolejności uzyskanych głosów.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
 5. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
  • nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
  • rozstrzyganie sporów wewnątrz Stowarzyszenia
  • przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
  • opracowanie materiałów dotyczących prac Zarządu Stowarzyszenia i gospodarki finansowej dla potrzeb Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
  • wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
  • Zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek co najmniej 1/5 pisemnych oświadczeń członków Stowarzyszenia.
 6. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia oraz członków Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 7. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu.
 8. Członkowie komisji rewizyjnej:
  • nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z umową o pracę.
  • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
 9. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin.
 10. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne jeżeli zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków, w tym obowiązkowo przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Rozdział IV

Biuro Stowarzyszenia

§ 18

 1. Biuro Stowarzyszenia powoływane jest w drodze uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Biurem kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Biuro Stowarzyszenia funkcjonuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 4. Dyrektorem Biura powinien być członek Stowarzyszenia.
 5. Pracownikami Biura mogą być osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.

Rozdział V

Sprawy majątkowe Stowarzyszenia

§ 19


Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby:

 1. Przewodniczący i Skarbnik lub sekretarz lub Wice -Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia i Skarbnik lub sekretarz.
 2. W sytuacji, gdy wartość oświadczenia w sprawie majątkowej nie przekracza kwoty 3.000 złotych do składania oświadczenia uprawniony jest jednoosobowo przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd może udzielić dyrektorowi Biura stałego pełnomocnictwa do ogólnego działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach zwykłego zarządu.

§ 20

 1. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz dochody Stowarzyszenia.
 2. Dochody Stowarzyszenia stanowią:
  • wpływy ze składek członkowskich,
  • dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy oraz wpływy z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 3. Dochody Stowarzyszenia mogą pochodzić z prowadzonej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że dochód z takiej działalności służyć może jedynie dla celów realizacji zadań statutowych.

§ 21


Zakazuje się:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo we wspólnym gospodarstwie domowym lub w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
 • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe

§ 22

 1. Statut niniejszy obowiązuje z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia.
 2. Składki członkowskie wpłacone na rzecz Stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach oraz inne przepisy prawa.