PROPOZYCJE WSPARCIA

Programy:

 • Stawiamy na profesionalizm – superwizja zespołów
 • Wspieramy gminę
 • Warsztaty Kompetencji Rodzicielskich
 • Wspieramy szkołę – warsztaty dla klas, szkolenie rad pedagogicznych

Poniżej znajduje się szczegółowy opis propozycji. Prowadzimy też konsultacje celem dobrania oddziaływań potrzebnych Państwu.


STAWIAMY NA PROFESJONALIZM – SUPERWIZJA ZESPOŁÓW

Stowarzyszenie Busola w ramach swojej działalności oferuje superwizję zespołów pracujących nad problemem:

 • przemocy w rodzinie lub rówieśniczej
 • asystentów rodzin
 • tworzenia systemów pomocy
 • analizy sytuacji konfliktowych.

Superwizja – to metoda stosowana przez profesjonalne zespoły zadaniowe w sytuacjach problematycznych. Polega na konsultacjach i analizie problemu przez zespół nad nim pracujący, ale pod okiem doświadczonej osoby z zewnątrz. Celem takich spotkań jest analiza zaistniałej sytuacji i szukanie nowatorskich, ale przede wszystkim skutecznych rozwiązań. Dysponując profesjonalnym zespołem chętnie będziemy wspierać służby pomocowe.


WSPIERAMY GMINY

Stowarzyszenie Busola w ramach swojej działalności oferuje pomoc w kryzysach dotykających mieszkańców Państwa Gminy. Dysponujemy profesjonalnym zespołem psychologów, pedagogów i interwentów kryzysowych, którzy wielokrotnie interweniowali w przypadku ludzkich tragedii. Jeżeli w Państwa gminie zdarzyła się jakaś tragedia:

 • wypadek,
 • śmierć samobójcza,
 • ostry konflikt,
 • pożar i inne

które zdaniem Państwa wymagają pomocy psychologicznej i interwencyjnej, chętnie pomożemy. Zaopiekujemy psychologicznie rodziny poszkodowane, przeprowadzimy potrzebne warsztaty w szkołach, czy z gronem osób związanych z tym wydarzeniem.

Stowarzyszenie Busola w ramach swojej działalności oferuje warsztaty z zakresu psychologii kryzysów i interwencji kryzysowej w pracy socjalnej i oświatowej. Warsztaty te adresowane są do służb społecznych, przedstawicieli systemu ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, nauczycieli, pracowników socjalnych, duchowieństwa. Możemy przygotować programy zgodne z oczekiwaniami zainteresowanych i przeprowadzić je na terenie szkół, szpitali, komisariatów policji.

Warsztaty tworzone są w celu:

 • wspierania instytucji i pracowników wchodzących w skład zawodów tworzących politykę społeczną
 • analizy kryzysów z jakimi spotykają się pracownicy instytucji pomocowych
 • i oświatowy
 • przygotowania pracowników do diagnozy, kontaktu i pracy z osobą przeżywającą kryzys
 • opracowania modelu interwencji w sytuacji kryzysu jako formy pomocy danej instytucji poprzez uwypuklenie celu i zakresu pracy własnej.
 • budowanie kontaktu miedzy instytucjami pomocowymi.

Warsztaty pozwalają realizować zadania własne gminy takie jak:

 • prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 • tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej
 • podjecie działań umożliwiających osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych

Znaczenie projektu dla instytucji

 • wspomaganie pracowników w procesie doskonalenia zawodowego
 • podnoszenie kompetencji pracownika i instytucji
 • umożliwienie pracownikom analizy przypadków w zakresie psychologii
 • motywowanie i wspieranie pracowników oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Zakres warsztatów:

Praca z rodziną

Wpływ kryzysów i konfliktów w rodzinie na przejawy zachowań u dzieci. Praca z rodzina w kryzysie tj. żałoba, choroba, problemy wychowawcze. Praca z rodzina dysfunkcyjną. Role dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym – skuteczne formy pomocy. Trudności i potrzeby rodzin zastępczych.

Przeciwdziałanie Przemocy Domowej.

 • Przemoc domowa – jak reagować.
 • Praca z ofiarą przemocy.
 • Jak rozmawiać ze sprawcą przemocy.
 • Dziecko krzywdzone.
 • Przemoc wśród młodzieży.

Kryzysy utraty i żałoby

Praca z osobą w żałobie – jak wspierać i rozmawiać z osobą będąca w żałobie. Praca nad żałobą.

Kryzysy samobójcze.

Co powinniśmy wiedzieć o samobójstwach?

Profilaktyka uzależnień.

 • Mechanizmy działania uzależnienia.
 • Motywowanie do leczenia.
 • Interwencja wobec osoby uzależnionej.
 • Możliwości wspierania rodziny uzależnionego.
 • Role dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym –skuteczne formy pomocy.
 • Systemowe podejście do problemu uzależnienia i współuzależnienia.

Wspieranie i rozwój pracowników.

 • Wypalenie zawodowe.
 • Warsztaty motywacyjne.
 • Zewnętrzna superwizja zespołu.
 • Trening twórczości.
 • Trening asertywności.

Wspieranie i rozwój instytucji i placówek działających na terenie powiatu.

Tworzenie zespołów interdscyplinarnych – współpraca z innymi specjalistami. Konsultacje dla Gminnych Koalicji Przeciw Przemocy.

Przedstawione zagadnienia opracował zespół psychologów, interwentów kryzysowych i pedagogów, którzy na co dzień pracują z osobami w kryzysie. Jeśli w naszej ofercie nie znalazły się tematy które Państwa interesują prosimy o kontakt. Przygotujemy programy zgodne z oczekiwaniami zainteresowanych.


WSPIERAMY SZKOŁĘ

Stowarzyszenie Busola w ramach swojej działalności oferuje warsztaty dla Rad Pedagogicznych z zakresu psychologii i interwencji kryzysowej.

Celem prowadzonych warsztatów jest przybliżenie zasad praktycznego poradnictwa psychologicznego oraz strategii łagodzenia kryzysów.

Obserwując szkolną codzienność tworzymy programy, w których poświęcamy dużo uwagi specyfice pracy pedagogicznej. Rozumiejąc potrzeby i problemy nauczycieli opracowaliśmy warsztaty mające na celu podniesienie motywacji i satysfakcji z wykonywanego zawodu. Stworzyliśmy bloki tematyczne z zakresu Szkolnej Interwencji Kryzysowej w ramach których przedstawiamy różne aspekty kryzysów występujących w szkole i propozycje strategii ich rozwiązywania. Pragniemy w ten sposób podnieść nie tylko komfort pracy ale i pomóc w zwalczaniu frustracji zawodowych nauczycieli.

Przedstawiamy Państwu ofertę warsztatów opracowaną przez pedagogów, psychologów i interwentów kryzysowych, którzy na co dzień pracują z osobami w kryzysie w tym z dziećmi i młodzieżą. Jeśli w naszej ofercie nie znalazły się tematy które Państwa interesują prosimy o kontakt. Przygotujemy programy zgodne z oczekiwaniami zainteresowanych.


SZKOLENIE RAD PEDAGOGICZNYCH

Oferujemy Państwu bloki warsztatowe o tematyce:

Szkolna Interwencja Kryzysowa. Teoria i praktyka Interwencji Kryzysowej w środowisku szkolnym.

Cele warsztatu

Analiza kryzysów występujących w środowisku szkolnym. Zdobycie umiejętności diagnozowana kryzysu.. Rozwinięcie zdolności zapobiegania kryzysom i „wychodzenia z kryzysu”. Stworzenie procedur Szkolnej Interwencji Kryzysowej.

Szkoła wobec przemocy domowej.

Cele warsztatu

Poszerzenie świadomości i wyeliminowanie stereotypów dotyczących przemocy domowej. Omówienie form i źródeł przemocy. Poznanie przez uczestników dynamiki interakcji miedzy ofiarą, sprawcą a świadkiem przemocy. Omówienie roli nauczyciela w procesie przeciwdziałania przemocy. Stworzenie strategii działania w sytuacji podejrzenia przemocy domowej.

Dziecko krzywdzone.

Cele warsztatu

Przedstawienie psychologicznych aspektów przemocy wobec dzieci, w tym przemocy domowej i przemocy seksualnej.. Analiza psychiki dziecka maltretowanego i skutków doznawania przemocy w dzieciństwie. Udzielenie uczestnikom informacji dotyczących sposobów rozpoznawania i reagowania na przemoc stosowaną wobec dzieci.

Dziecko w rodzinie alkoholowej.

Cele warsztatu

Poznanie podstawowej wiedzy z zakresu uzależnień. Zrozumienie mechanizmów funkcjonowania rodziny alkoholowej. Przedstawienie syndromu dzieci alkoholików, czyli kim są, jakie przyjmują postawy pomagające przetrwać w „pijanym domu”, jak reagują na świat zewnętrzny i jakie przeżywają emocje. Nabycie praktycznej umiejętności komunikowania się z uczniem z rodziny dysfunkcyjnej. Ukazanie roli nauczyciela w kontakcie z dzieckiem alkoholika.

Problematyka przemocy wśród młodzieży.

Cele warsztatu

Omówienie różnicy miedzy pojęciami: przemoc -agresja.. Analiza form przemocy wśród młodzieży. Pogłębienie wiedzy na temat przyczyn i celów zachowań agresywnych uczniów. Nabycie umiejętności rozpoznawania ofiar i agresorów oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacji przemocy i agresji wśród młodzieży.

Co powinniśmy wiedzieć o samobójstwach wśród młodzieży.

Cele warsztatu

Przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej problematyki samobójstw wśród młodzieży. Omówienie specyfiki kryzysu samobójczego, jego źródeł, objawów i faz kryzysu. Przybliżenie uczestnikom pośrednich form autodestrukcji. Analiza oceny ryzyka samobójstwa: sygnałów, czynników ryzyka i głównych objawów wymagających natychmiastowej reakcji. Nabycie przez uczestników umiejętności działania w przypadku myśli i prób samobójczych ucznia.

Wpływ kryzysów i konfliktów w rodzinie na przejawy zachowań u dzieci.

Cele warsztatu

Zapoznanie słuchaczy z kryzysami występującymi w życiu rodziny, będącymi zarówno częścią cyklu rozwojowego każdej rodziny, jak i tymi związanymi z sytuacjami trudnymi i wyjątkowymi. Omówienie sytuacji dziecka w rodzinie i wpływu sytuacji konfliktowych na jego rozwój emocjonalno- społeczny, w tym na przejawy zachowań w środowisku szkolnym. Omówienie metod diagnozy systemu rodzinnego. Przygotowanie słuchaczy na najczęściej występujące reakcje dzieci na sytuacje trudne i wyjątkowe tj. żałoba, choroba członka rodziny, rozwód rodziców, zmiana miejsca zamieszkania. Omówienie interwencji pedagogicznej wobec zaistniałego kryzysu rodziny ucznia.

Zespół wypalenia zawodowego nauczycieli.

Cele warsztatu

Analiza wewnętrznych i zewnętrznych warunków pracy. Diagnozowanie indywidualnych zdolności zawodowych w celu przezwyciężenia czynników ryzyka wypalenia zawodowego. Poszukiwanie czynników sprzyjających pracy zawodowej nauczycieli. Rozpoznawanie własnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Analiza Kryzysu Wypalenia Zawodowego: definiowanie, omówienie przyczyn, objawów i mechanizmu działania.

Warsztaty motywacyjne dla nauczycieli.

Cele

Podniesienie pozytywnego nastawienia i stanu gotowości psychicznej nauczycieli do wykonywania pracy zawodowej. Analiza mechanizmów działania, które motywują ludzi do określonych zadań. Wydobycie indywidualnych atutów oraz ukrytych umiejętności zawodowych i osobistych. Zwiększenie woli działania i chęci dążenia do określonych celów. Stworzenie osobistego systemu motywowania, który zachęci do angażowania się w pracę i obowiązki zawodowe.

Trening twórczości.

Cele

Kształcenie i stymulowanie kreatywności. Zwiększenie potencjału indywidualnego nauczycieli. Rozwiniecie zdolności rozwiązywania problemów, poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Przełamanie utartych schematów postępowania, rutyny i monotonii. Osłabienie osobistych i społecznych blokad i przeszkód, które dotychczas utrudniały efektywne działanie. Wzmocnienie poczucia pewności siebie.

Trening asertywności.

Cele

Przedstawienie psychologicznych podstaw asertywności. Modelowanie zachowań asertywnych tj.: reagowanie na nieuzasadnione roszczenia innych, kłopotliwe prośby, dominację lub odrzucenie. Opanowanie umiejętność wyrażania swoich uczuć, reagowania na krytykę, mówienia „nie”, „ja potrzebuję”, „proszę o pomoc”. Mobilizacja własnego potencjału asertywności.

Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych – współpraca z innymi specjalistami zajmującymi się dzieckiem i jego rodziną.

Cele

Omówienie znaczenia zespołów interdyscyplinarnych, możliwości i korzyści płynących z ich pracy. Przedstawienie zasad tworzenia zespołów. Uzyskanie informacji o placówkach i instytucjach pomocowych. Zapoznanie się z zakresem działań i kompetencjami służb interwencyjnych. Trening pracy interdyscyplinarnej – modelowanie sytuacji inicjujących powstawanie zespołów interdyscyplinarnych ze względu na rodzaj i rozmiar rozwiązywanych problemów. Tworzenie lokalnego systemu wsparcia.


WARSZTATY DLA KLAS

Warsztaty integracyjne dla klas.

Cele

Działania wpływające na adaptację uczniów klas pierwszych oraz wzmacnianie istniejących już zespołów klasowych. Zajęcia prowadzone w formie gier i zabaw mają pomóc uczniom: budować konstruktywne normy klasowe, nawiązać pozytywne relacje w grupie oraz zachęcać do współpracy.

Warsztaty integracyjne dla kadry szkolnej.

Cele

Stworzenie atmosfery sprzyjającej powstawaniu i rozwijaniu głębszych więzi osobistych pomiędzy pracownikami i członkami zespołów. Rozładowanie konfliktów i napięć między członkami kadry. Rozwiniecie umiejętności konstruktywnych form radzenia sobie z konfliktami. Wzmocnienie komunikacji oraz budowanie ról społecznych w zespole. Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności liderskich młodzieży.


WARSZTATY KOMPETENCJI RODZICIELSKICH

Jakie zagadnienia proponujemy?

I. Wiedza na start

Warsztaty o podstawowych potrzebach fizycznych i emocjonalnych dzieci. Odpowiedzą na pytania:

 1. Czego potrzebuje dziecko aby czuło się bezpieczne i kochane?
 2. Jak z wiekiem zmieniają się potrzeby rozwojowe dzieci?
 3. Jak obserwować swoje dziecko i odpowiadać na jego potrzeby?

II. Zamiast klapsa

Warsztaty o tym jak być rodzicem, który panuje nad sytuacją. Jak być rodzicem, który słucha dziecka, a dziecko słucha jego.

III. Jak rozmawiać – mówimy i słuchamy

Warsztat o tym jak rozmawiać o codziennych i niecodziennych dziecięcych problemach.

IV. Rodzeństwo bez rywalizacji

Warsztaty dla „najważniejszych na świecie rodziców”, o których ich dzieci ciągle toczą boje.

V. Nastolatek – wyzwanie dla rodzica

Jesteś rodzicem nastolatka, który zawsze ma odmienne od twojego zdanie? Nic dziwnego, że trudno się dogadać. Warsztaty przygotują Cię do tego niełatwego zadania.

VI. Moje dziecko jest inne

Warsztaty dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Jak radzić sobie z własnymi emocjami, pytaniami dziecka i reakcjami otoczenia.